Zmluvy

2021

Zmluva o poskyt.služieb MOM-Bátorová.pdf (1844289)
Zmluva o poskytn.služieb MOM-Lesenice.pdf (1749681)
Zmluva o poskytn.služieb MOM-Opat.Nová Ves.pdf (1885163)
Zmluva o zneškodn.nebezp.odpadu-testovanie.pdf (705513)

Zmluva o poskyt.audítorských služieb IUZ 2020.pdf (0)

Zmluva NOWAS s.r.o. o zabezp. systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf (2107397)

Kúpna zmluva zo dňa 22.9.2021.pdf (1185221)
 

2020

Kúpna zmluva-Bieliková.pdf (894480)
Zmluva o dielo HydroGEP,s.r.o..pdf (1066646)

Kúpna zmluva Szatmári.pdf (867,2 kB)

Kúpna zmluva SINO s.r.o..pdf (1 006,2 kB)

Kúpna zmluva zo dňa 12.10.2020.pdf (951001)
Zmluva o OTP premium konte- dotácia z environmentálneho fondu.pdf (413 kB)

Kupna zmluva JRK s.r.o. Bratislava.pdf (1960712)

Mandátna zmluva 23.10.2020.pdf (814 kB)

 

2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.pdf (2146904)
Darovacia zmluva.pdf (197,1 kB)
Dodatok č.1_2019 k zmluve Mikona.pdf (273,1 kB)
Menný zoznam nájomcov J.Luku I.,II.etapa.docx (11,4 kB)
Menný zoznam nájomcov Konopisková 509.docx (11 kB)
Menný zoznam nájomcov Mikszáthova I.-II.etapa.docx (11,2 kB)
Náj.zmluva J.Luku I.,II.etapa.docx (22,4 kB)
Nájomná zmluva Konopisková 509.docx (22,4 kB)
Nájomná zmluva Mikszáthova I.-II-etapa.docx (22,6 kB)
Príloha_č._3_k_zmluve_-_od_16.7.2019.pdf (275,8 kB)
Támogatói okirat - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 11.5.2019.pdf (563,6 kB)
Zml.o kontr.činnosti1..pdf (1,4 MB)
Zml.o kontr.činnosti2.pdf (1,4 MB)
Zml.o posk.audit.služieb2019.pdf (1,3 MB)
Zml.o posk.príspevku-denny stacionar.pdf (4,8 MB)
Zml.o poskyt.sl.Redcom.pdf (544,8 kB)
Zml.OZV.pdf (1,5 MB)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Fond na podporu umenia 2019.pdf (3,2 MB)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Opatrovateľská služba.pdf (1,4 MB)
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku-OZS.pdf (579,7 kB)
Zmluva o spolupráci.pdf (329,5 kB)
Zmluva o sponzoringu.pdf (370,1 kB)
Nájomná zmluva - TIMONTs.r.o..pdf (346591)
Zmluva o prenájme majetku-REDCOM.pdf (943721)

Zmluva o dohľade nad ZS.pdf (2129493)

Zmluva o dielo-SVOMA.pdf (1251551)

 

2018

Záložná zmluva č.0134-PRB-2017-Z.pdf (1,5 MB)

 

2017

Kúpna zmluva 1.2017.pdf (5,7 MB)
Kúpna zmluva 2.2017.pdf (1,2 MB)
Zmluva o poskytovani sluzieb IKT SERVICES-OBEC NENINCE.pdf (721,4 kB)
Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Nenince.pdf (3 MB)

MDVaRR 16b.j..pdf (1162614)
MDVaRR TVk16b.j..pdf (883620)
ŠFRB 16b.j..pdf (1230814)
Zmluva o dielo 7.2017.pdf (645675)
Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy 9.2017.PDF (399,9 kB)
Záložná zmluva č. 600_117_2017.pdf (1,2 MB)


2016
Zmluva o BKZ 12016 Nenince.pdf (6,1 MB)
Zmluva o BKZ 22016 Nenince.pdf (3 MB)


2015

Záložná zmluva č. 610_568_2004.pdf (1343112)
Záložná zmluva č. 610_1211_2005.pdf (1494063)
Kúpna zlmuva zo dňa 11.3.2015.pdf (1048490)
Kúpna zmluva zo dňa 12.1.2015.pdf (271,9 kB)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 15.8.2013.pdf (563553)

2014
Záložná zmluva 0203-PRB2012Z.pdf (1395553)
Kúpna zmluva zo dňa 26.5.2014.pdf (988809)
Zmluva č.12001 o pripojení na Internet.pdf (1722065)
Zmluva o poskytovaní služieb IKT.pdf (781293)
 Poistná zmluva Revitalizácia centrálnej zóny obce Nenince.pdf (539648)

2013
Mandátna zmluva-RRA-Broadband Internet.pdf (1143063)
Mandátna zmluva 03012013-Ing.Ferjenčík-Broadband Internet.pdf (1363655)
Dodatok č.1 - RRA.pdf (246378)
Obchodná verejné súťaž.pdf (1,7 MB)
Nájomná zmluva - O prenájme nebytových priestorov.pdf (869,3 kB)
Dodatok č. 1 COOP Jednota Krupina.pdf (517,4 kB)
Zmluva o dielo Obec Nenince - Category s.r.o.pdf (820,2 kB)
Kúpna zmluva COOP Jednota Krupina.pdf (294,4 kB)
Kúpno - predajná zmluva COOP Jednota Krupina.pdf (1 010,7 kB)
Kúpna zmluva.pdf (637,9 kB)
Záložná zmluva.pdf (884,6 kB)
Dohoda o mimosúdnej pokonávke.pdf (1,5 MB)
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č1.2012.pdf (506,2 kB)
Dodatok č. 2 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.pdf (970,3 kB)
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1.2012.pdf (511,2 kB)
Dodatok č. 2- Ing. Ladislav Starega.pdf (226829)
Zmluva o nájme nehnuteľností zo dňa 15.8.2013.pdf (1275060)

2012
Zmluva o splátkovom úvere.pdf (1,7 MB)
Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti.pdf (727,3 kB)
Záložná zmluva 1.2012.pdf (1,6 MB)
Zmluva SPP.pdf (829,2 kB)
Notárska zápisnica 1.2012.pdf (1,6 MB)
Zmluva o dielo 1_2012.docx (1249876)

2011
ZOD Ing. Ladislav Starega.pdf (460108)
Zmluva o splátkovom úvere OTP banka.pdf (4,1 MB)
Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti.pdf (518,5 kB)
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf (918,5 kB)
Zmluva o dielo č. 1.pdf (3,8 MB)
Záložná zmluva.pdf (788,3 kB)