Zmluvy - Dátum zverej.

2024

1.Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskyt.soc.služby v zariadeniach...na rok 2024 - zverejnené 25.1.2024.pdf (438,4 kB)
2.Príloha k zmluve o poskytnutí fin. príspevku na rok 2024.pdf (60,6 kB)

3.Zmluva o poskytovaní služieb na úseku BOZPaS - zverejn. 26.3.2024.pdf (710921)
4.Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja - zverejn. 26.3.2024.pdf (387434)

5.Dohoda 2024BB052 o poskytn.FP na opatr. službu_dátum zverej.13.5.2024.pdf (591580)

6.Zmluva o poskytnutí fin.príspevku 15102024 - Nadácia SPP-dátum zverejn. 23.4.2024.pdf (1547375)

7.Zmluva o poskytnuní služby 7_2024_EPM-Insuccor s.r.o..pdf (1635379) - 25.6.2024

 

2023

1. Zmluva o poskytnutí služieb 402022ŽoNFP Rozšírenie kapacity MŠ, zverejenená 7.3.2023, účinná 8.3.2023.pdf (1972457)
2. Zmluva o združenej dodávke el. energie-zverejnená 27.3.2023, účinná 1.4.2023.pdf (2412934)
3. Zmluva o poskytnutí služieb 142023ŽoPPM-Zníženie energet.hospod.ver.budov-Denný stacinoár, zverejnená 17.4.2023, účinná 18.4.2023.pdf (1683693)
4. Dodatok č.12023 k zmluve 22012 o zbere a zneškodnení KO, zverejnená 17.4.2023, účinná 18.4.2023.pdf (535357)
5. Zmluva o komplexnom nakladaní s odpadmi ZM-KW-OD-23-0032, zverejnená 9.6.2023, účinná 10.6.2023.pdf (1713003)
6. Dodatok č.22023 k zmluve 22012 o zbere a zneškodnení KO, zverejnená 9.6.2023, účinná 10.6.2023.pdf (367789)
7. Zmluva o dielo UNISTAV Group s.r.o.- Vypracovanie PD Rekonštrukcia budovy MŠ- zverejnená 6.7.2023, účinná 7.7.2023.pdf (1773176)
8. Zmluva o dielo č.12023 PRE-UM,s.r.o. PD Zníženie energ.hospod. -Denný stacionár Nenince-zverejnená 24.10.2023, účinná 25.10.2023.pdf (2004662)

9.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2022..zverejnená 16.11.2023.pdf (1450954)

10.Zmluva o dielo - Zvýšenie kapacity MŠ Nenince- COSTRUO spol.s r.o. Lučenec.pdf (3,7 MB) - 27.11.2023
11.Zmluva o poskyt.právnych služieb- dodatok č. 1.pdf (383,5 kB) - 27.11.2023

12.Zmluva o spolupráci Terénna opatrovateľská služba - zverejnená 28.11.2023.pdf (734665)

13.Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov-zverejn. 22.12.2023.pdf (1738043)

14.Zmluva o účelovom úvere č. 1045-23-08667-zverejnená 21.12.2023.pdf (1002371)
15.Zmluva o výkone stavebného dozoru č. 1-2023-zverejnená 29.12.2023.pdf (1466224)

 

 

2022

Zmluva o poskyt.audítorských služieb za rok 2021.pdf (1446879) - 4.2.2022
Zmluva o poskytn.FP-Vybavenie počítačovej učebne v ZŠsMŠ Nenince.pdf (1,1 MB) - 9.2.2022
Príloha k zmluve Denný stacionár 2022.pdf (48178) - 16.2.2022
Zmluva o poskytn. FP-denný stacionár 2022.pdf (614642) - 16.2.2022
Zmluva o poskytn.služieb 12022ZoNFP-Insuccor s.r.o..pdf (2002315) - 18.3.2022

Zmluva o dielo DI-MA Trans s.r.o. -Rekonštrukcia MK.pdf (1244551) - 4.5.2022

Zmluva o poskytn.služieb 402022ZoNFP-Insuccor s.r.o..pdf (1972457) - 15.11.2022

 

2021

Zmluva o poskyt.služieb MOM-Bátorová.pdf (1844289) - 14.1.2021
Zmluva o poskytn.služieb MOM-Lesenice.pdf (1749681) - 14.1.2021
Zmluva o poskytn.služieb MOM-Opat.Nová Ves.pdf (1885163) - 14.1.2021
Zmluva o zneškodn.nebezp.odpadu-testovanie.pdf (705513) - 20.1.2021

Zmluva o poskyt.audítorských služieb IUZ 2020.pdf (0) - 23.2.2021

Zmluva NOWAS s.r.o. o zabezp. systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf (2107397) - 17.3.2021

Kúpna zmluva zo dňa 22.9.2021.pdf (1185221) - 22.9.2021

Zmluva o dielo-Rekonštrukcia domu smútku v obci Nenince.pdf (659618) - 4.10.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 4.10.2021.pdf (311454) - 28.10.2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BIW201-projekt Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Nenince.pdf (3952987) - 10.11.2021
Dodatok č.12021 k Zmluve č.22012 na vykonávanie zberu, odvozu,uskl.TKO-Mikona Plus s.r.o. Želiezovce.pdf (244904) - 10.12.2021
Zmluva č. 17712021 o poskytn. dotácie na projekt Rekonštrukcia miestnych komunikácií.pdf (1511055) - 22.12.2021
Zmluva o zhodnotení opadu v kompostári bioodpadov-Elemont s.r.o. Záhorce.pdf (1362577) - 22.11.2021
Zmluva č. 382021 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat.pdf (1227369) - 24.6.2021
Zmluva o bežnom účte ČSOB.pdf (824770) - 26.11.2021
Zmluva o účte ČSOB -účet na dotácie školstvo.pdf (841379) - 26.11.2021
Dodatok č.1 k zmluve NEXINEO-zmena mena.pdf (352120) - 21.1.2021
 

2020

Kúpna zmluva-Bieliková.pdf (894480) - 25.2.2020
Zmluva o dielo HydroGEP,s.r.o..pdf (1066646) - 20.2.2020

Kúpna zmluva Szatmári.pdf (867,2 kB) - 10.6.2020

Kúpna zmluva SINO s.r.o..pdf (1 006,2 kB) - 9.7.2020

Kúpna zmluva zo dňa 12.10.2020.pdf (951001) - 12.10.2020
Zmluva o OTP premium konte- dotácia z environmentálneho fondu.pdf (413 kB) - 22.10.2020

Kupna zmluva JRK s.r.o. Bratislava.pdf (1960712) - 13.11.2020

Mandátna zmluva 23.10.2020.pdf (814 kB) - 23.10.2020

BALOBYT_-_zmluva_o_dielo_Nenince_.pdf (195853) - 20.1.2020

 

2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.pdf (2146904) - 19.9.2019
Darovacia zmluva.pdf (197,1 kB)
Dodatok č.1_2019 k zmluve Mikona.pdf (273,1 kB)
Menný zoznam nájomcov J.Luku I.,II.etapa.docx (11,4 kB)
Menný zoznam nájomcov Konopisková 509.docx (11 kB)
Menný zoznam nájomcov Mikszáthova I.-II.etapa.docx (11,2 kB)
Náj.zmluva J.Luku I.,II.etapa.docx (22,4 kB)
Nájomná zmluva Konopisková 509.docx (22,4 kB)
Nájomná zmluva Mikszáthova I.-II-etapa.docx (22,6 kB)
Príloha_č._3_k_zmluve_-_od_16.7.2019.pdf (275,8 kB)
Támogatói okirat - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 11.5.2019.pdf (563,6 kB)
Zml.o kontr.činnosti1..pdf (1,4 MB)
Zml.o kontr.činnosti2.pdf (1,4 MB)
Zml.o posk.audit.služieb2019.pdf (1,3 MB)
Zml.o posk.príspevku-denny stacionar.pdf (4,8 MB)
Zml.o poskyt.sl.Redcom.pdf (544,8 kB)
Zml.OZV.pdf (1,5 MB)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Fond na podporu umenia 2019.pdf (3,2 MB)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Opatrovateľská služba.pdf (1,4 MB)
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku-OZS.pdf (579,7 kB)
Zmluva o spolupráci.pdf (329,5 kB)
Zmluva o sponzoringu.pdf (370,1 kB)
Nájomná zmluva - TIMONTs.r.o..pdf (346591)
Zmluva o prenájme majetku-REDCOM.pdf (943721)

Zmluva o dohľade nad ZS.pdf (2129493)

Zmluva o dielo-SVOMA.pdf (1251551)
Zmluva o dielo -Rekonštrukcia strechy budovy OZS-Timont Nenince.pdf (1,3 MB)

 

2018

Záložná zmluva č.0134-PRB-2017-Z.pdf (1,5 MB)

 

2017

Kúpna zmluva 1.2017.pdf (5,7 MB)
Kúpna zmluva 2.2017.pdf (1,2 MB)
Zmluva o poskytovani sluzieb IKT SERVICES-OBEC NENINCE.pdf (721,4 kB)
Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Nenince.pdf (3 MB)

MDVaRR 16b.j..pdf (1162614)
MDVaRR TVk16b.j..pdf (883620)
ŠFRB 16b.j..pdf (1230814)
Zmluva o dielo 7.2017.pdf (645675)
Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy 9.2017.PDF (399,9 kB)
Záložná zmluva č. 600_117_2017.pdf (1,2 MB)


2016
Zmluva o BKZ 12016 Nenince.pdf (6,1 MB)
Zmluva o BKZ 22016 Nenince.pdf (3 MB)


2015

Záložná zmluva č. 610_568_2004.pdf (1343112)
Záložná zmluva č. 610_1211_2005.pdf (1494063)
Kúpna zlmuva zo dňa 11.3.2015.pdf (1048490)
Kúpna zmluva zo dňa 12.1.2015.pdf (271,9 kB)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 15.8.2013.pdf (563553)

2014
Záložná zmluva 0203-PRB2012Z.pdf (1395553)
Kúpna zmluva zo dňa 26.5.2014.pdf (988809)
Zmluva č.12001 o pripojení na Internet.pdf (1722065)
Zmluva o poskytovaní služieb IKT.pdf (781293)
 Poistná zmluva Revitalizácia centrálnej zóny obce Nenince.pdf (539648)

2013
Mandátna zmluva-RRA-Broadband Internet.pdf (1143063)
Mandátna zmluva 03012013-Ing.Ferjenčík-Broadband Internet.pdf (1363655)
Dodatok č.1 - RRA.pdf (246378)
Obchodná verejné súťaž.pdf (1,7 MB)
Nájomná zmluva - O prenájme nebytových priestorov.pdf (869,3 kB)
Dodatok č. 1 COOP Jednota Krupina.pdf (517,4 kB)
Zmluva o dielo Obec Nenince - Category s.r.o.pdf (820,2 kB)
Kúpna zmluva COOP Jednota Krupina.pdf (294,4 kB)
Kúpno - predajná zmluva COOP Jednota Krupina.pdf (1 010,7 kB)
Kúpna zmluva.pdf (637,9 kB)
Záložná zmluva.pdf (884,6 kB)
Dohoda o mimosúdnej pokonávke.pdf (1,5 MB)
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č1.2012.pdf (506,2 kB)
Dodatok č. 2 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.pdf (970,3 kB)
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1.2012.pdf (511,2 kB)
Dodatok č. 2- Ing. Ladislav Starega.pdf (226829)
Zmluva o nájme nehnuteľností zo dňa 15.8.2013.pdf (1275060)

2012
Zmluva o splátkovom úvere.pdf (1,7 MB)
Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti.pdf (727,3 kB)
Záložná zmluva 1.2012.pdf (1,6 MB)
Zmluva SPP.pdf (829,2 kB)
Notárska zápisnica 1.2012.pdf (1,6 MB)
Zmluva o dielo 1_2012.docx (1249876)

2011
ZOD Ing. Ladislav Starega.pdf (460108)
Zmluva o splátkovom úvere OTP banka.pdf (4,1 MB)
Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti.pdf (518,5 kB)
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf (918,5 kB)
Zmluva o dielo č. 1.pdf (3,8 MB)
Záložná zmluva.pdf (788,3 kB)