Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nenince

03.12.2018 12:20

     Pozývame Vás na na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nenince

ktoré sa bude konať dňa 7. decembra 2018 vo veľkej sále obecného domu v Neninciach so začiatkom o 17,00 hodine.

 

Návrh programu:          

 

1.) Otvorenie zasadnutia (starosta)
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce ( predseda miestnej volebnej   

      komisie) a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému startostovi a poslancom

      novozvoleného obecného zastupiteľstva
4.) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia

     ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5.) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6.) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7.) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

8.) Zvolenie návrhovej komisie

9.) Zvolenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia

     obecného zastupiteľstva
10.) Voľba zástupcu starostu obce
11.) Schválenie platu starostu obce
12.) Schválenie odmien poslancov
13.) Diskusia
14.) Schválenie uznesení
15.) Záver

 

Ustanovujuce zasadnutie zastupitelstva_Pozvanka.jpg (240535)

Výsledky volieb 2018

12.11.2018 21:57

Starosta obce:

Híves Ladislav 422
Ing. Bielik Miroslav 239
Bendík Vojtech 75
Zaťko Ján 56
Török Attila 16

 

Poslanci:

Darina Antolikova 445

Gabriel Katyi 362
Terezia Töröková 349
Karol Görög 339
Viktor Šimunek 308
Jozef Gyurkovics 303
Timotej Tomašik 290
Gabriel Vršansky 288
Michal Török 284

 

Náhradníci:

Jozef Káplár 281

Ján Híveš 254

Robert Nemčok 246

Ladislav Tóth 237

Zoltán Kuzma 225

Mária Boldogová 185

Angelika Tomašiková 177

Ján Nemčok 171

Viktor Bendík 166

Štefan Nozdrovický 162

Ladislav Baška 151

Zoltán Varga 149

Sándor Soós 130

Tibor Očko 128

Alžbeta Čeriová 122

Štefan Škerlec 117

Zsolt Katkó 66

Attila Batta 49

 

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb.pdf (800976)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nenince a do obecného zastupiteľstva

26.09.2018 13:12

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Nenince

 

Obec Nenince   uverejňuje   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce

 

1. Vojtech Bendík, 50 r., podnikateľ SZČO, nezávislý kandidát

2. Miroslav Bielik, Ing., 32 r., technický pracovník, nezávislý kandidát

3. Ladislav Híves,  52 r., štátny zamestnanec,  Strana maďarskej komunity - Magyar

    Közösség Pártja

4. Attila Török,  29 r., operátor,  nezávislý kandidát

5. Ján Zaťko, 57 r., SZČO, nezávislý kandidát

 
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Neninciach

 

Obec Nenince  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

 

1. Darina Antolíková, Mgr., 45 r., sociálna pracovníčka, Spolu - občianska demokracia

2. Ladislav Baška,  37 r., elektrotechnik, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

3. Attila Batta, 32 r., robotník, Most - Híd

4. Viktor Bendík, Ing.,  26 r., robotník, nezávislý kandidát

5. Mária Boldogová, Mgr., 30 r., barmanka, nezávislá kandidátka

6. Alžbeta Čeriová, 50 r., výčapníčka, nezávislá kandidátka

7. Karol Görög, 55 r., elektro-údržbár, nezávislý kandidát

8. Jozef Gyurkovics, Ing.,  61 r., poľnohospodársky inžinier, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

9. Ján Híveš, 44 r., elektrikár, nezávislý kandidát

10. Zsolt Katkó, Ing., 47 r., mechanizátor, Šanca

11. Gabriel Katyi, 52 r., koordinátor, nezávislý kandidát

12. Jozef Káplár, Mgr., 48 r., lekárnik, nezávislý kandidát

13. Zoltán Kuzma, 41 r., podnikateľ, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

14. Ján Nemčok, 29 r., obchodný zástupca, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

15. Robert Nemčok, 36 r., živnostník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

16. Štefan Nozdrovický, 30 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

17. Tibor Očko, 47 r., robotník, nezávislý kandidát

18. Sándor Soós, 35 r., podnikateľ, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

19. Viktor Šimunek, 40 r., SZČO, Most - Híd

20. Štefan Škerlec, 35 r., živnostník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

21. Timotej Tomašik, 40 r., SZČO, nezávislý kandidát

22. Angelika Tomašiková, 29 r., farmaceutická laborantka, nezávislá kandidátka

23. Ladislav Tóth, 54 r., invalidný dôchodca, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

24. Michal Török, Paed.Dr., 34 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

25. Terézia Töröková, Bc., 58 r., učiteľka, Strana  maďarskej  komunity - Magyar Közösség Pártja

26. Zoltán Varga, 36 r., živnostník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

27. Gabriel Vršánsky, 40 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

28.08.2018 11:27

Voľby do orgánov samosprávy obcí, Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.

 

INFO: ocunenince@centrum.sk

Prílohy:

Oznamenie o urceni poctu poslancov.jpg (271,9 kB)
Počet voličov.jpg (147,7 kB)
Vytvorenie volebneho okrsku a urcenie volebnej miestnosti.jpg (177,9 kB)
Zapisovateľka Okresovej Volebnej komisie.jpg (188,9 kB)
Informácie pre nezávislých kandidátov: https://www.minv.sk/?oso18_info3

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Neninciach.pdf (353,3 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nenince.pdf (152,9 kB)
 

Zber papiera 2018

26.03.2018 14:14

Oznamujeme občanom obce, že dňa 28.3. 2018, t.j. v stredu sa uskutoční v obci Nenince mobilný výkup papiera v čase od 15:30 do 17:30.

Žltá dodávka sa bude v tom čase pohybovať po celej obci a vykupovať starý papier zviazaný v balíkoch OKREM kartónov . Za odovzdaný papier možete dostať toaletný papier, kuchynské utierky alebo servítky.

Vývoz komunálného odpadu

11.01.2018 10:51

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

rok 2018

OBEC NENINCE

Dátum

Deň

2018. január 2.

Utorok

2018. január 22.

Pondelok

2018. február 12.

Pondelok

2018. marec 5.

Pondelok

2018. marec 26.

Pondelok

2018. apríl 16.

Pondelok

2018. máj 7.

Pondelok

2018. máj 28.

Pondelok

2018. jún 18.

Pondelok

2018. júl 9.

Pondelok

2018. júl 30.

Pondelok

2018. august 20.

Pondelok

2018. september 10.

Pondelok

2018. október 1.

Pondelok

2018. október 22.

Pondelok

2018. november 12.

Pondelok

2018. december 3.

Pondelok

2018. december 22.

                         Sobota

 

Valné zhromaždenie vlastníkov poľovníckych pozemkov

11.12.2017 15:27

Stretnutie družobných obcí v Ráckeve 2017

22.11.2017 15:03

Stretnutie družobných obcí v Ráckeve

Učenie sa navzájom – obnovenie Európskej únie

 

 

Ráckeve /Maďarsko/ v dňoch 16.09.2017 – 20.09.2017 usporiadalo stretnutie družobných obcí pod názvom „Učenie sa navzájom – obnovenie Európskej únie“.  Projekt bol financovaný z programu Európskej únie „Európa pre občanov“.

 

Účastníci projektu: Calden /Nemecko,22 osôb/, Ciumani /Rumunsko, 16 osôb/, Skorenovac /Srbsko, 16 osôb/, Ráckeve /Maďarsko, 20 osôb/, Nenince /Slovensko, 16 osôb/, Baktaloranthaza /Maďarsko, 16 osôb/.

Programy tejto udalosti prispeli k posilneniu európskej integrácii.

Prvý deň po privítaní hosťov nasledovalo vzájomné spoznávanie sa. Druhý deň sa začal predstavením

súčasnej situácie EU a predstavením úloh do budúcnosti, jej dlhodobú víziu, demokratickosť.

Tretí deň sa s problémami EU zaoberala mladšia generácia, a to užívanie spoločenských médií, spoznávanie nových projektov zamerajúcich sa na ďalší rozvoj EU.

Štvrtý deň bol rekapituláciou predošlých dní, prípravou podkladov pre médiá. Účastníci sa dohodli, že stretnutie prispelo k poznaniu nových poznatkov.

 

Komunikácie prebiehali v každej vekovej skupine zúčastnených krajín. Medzi účastníkmi boli pracovníci samospráv a predstavitelia iných povolaní.

 

Dialóg medzi jednotlivými kultúrami napreduje v navýšení tolerancie, porozumenia. Preto bolo toto stretnutie efektívnym prostriedkom vo vytvorení spoločnej európskej identity.

Town Twinning Event in Rackeve

Learning from each other - The renewal of the European Union

 

Within the framework of the “Europe for Citizens” programme the Municipality of Rackeve (Hungary) organised a Town Twinning event with the theme “Learning from each other - The renewal of the European Union” 16-20 September, 2017.

The project was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens”. It involved the towns of Calden (Germany, 22 participants), Ciumani (Romania, 16 participants), Skorenovac (Serbia, 16 participants), Rackeve (Hungary, 20 participants), Nenince (Slovakia, 16 participants), Baktalórántháza (Hungary, 16 participants).

The activities of the project contributed to strengthening European integration and to encouraging the engagement of citizens of the participating countries in the issues of the Union.

Upon arrival on the first day the delegations of the town twinning partners were welcome and introduced.

The opening speech of the second day gave insight of the current situation and future tasks of the EU.  It was followed by workshops reviewing long term vision of the EU, the opportunities for creating a more democratic union, and discussing what kind of EU the participants want.

The workshops on the third day examined the ways of strengthening engagement of the younger generations, encouraging civic participation and the opportunities of social media. The participants also shared information on their best practices.

The fourth day was devoted to the summary of the outcome of the workshops and preparing press information.

On the fifth, closing day the participants expressed their intention to continue discussions on the future of Europe as they had a great amount of useful information during this event.

The Workshop sessions were characterised by transnationality and diversity. Each team included participants from all twin towns from all countries. Teams represented diversity in terms of age group, social background. They included municipality employees and other professionals.

Cross-border dialogue fosters understanding each other, increases tolerance and respect and promotes finding solutions to issues together. Therefore the event was an effective tool for shaping common European identity. 

Informácie pre voliča

10.10.2017 15:38

 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov.pdf (212 kB)
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.pdf (209,8 kB)
 

14. Deň obce Nenince - Program

25.07.2017 13:58

<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>