Zefektívnenie systému nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Nenince

02.12.2020 16:54

kompostovanie.pdf (1157005)
komunitne-kompostovanie.pdf (1178563)
neplytvajte-potravinami.pdf (673761)
predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf (643275)
vyuzitie-bioodpadu-zahrada.pdf (1207462)