Voľby 29.10.2022

25.10.2022 11:10

Oznamujeme našim občanom, že 29.októbra 2022, v sobotu sa konajú v Slovenskej republike spojené voľby, a to voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. 

V našej obci vo volebnej miestnosti - v zasadačke kultúrneho domu, budete mať možnosť voliť ráno od 7-ej  do 20-tej hodiny, s predložením platného občianskeho preukazu alebo preukazom pobytu cudzinca. 

V Neninciach sa volí 1 starosta z troch kandidátov a najviac deväť poslancov zo 16-tich kandidátov, zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa volí jeden predseda a traja poslanci. 

Pre občanov-voličov, ktorí sú bezvládni, je možnosť sa prihlásiť na prenosnú volebnú schránku telefonicky na čísle 4514030 alebo osobne na miestnom obecnom úrade počas úradných hodín, alebo aj počas volebného dňa.

Pre voličov, ktorým bola nariadená karanténa z dôvodu ochorenia na COVID-19 bude zabezpečený špeciálny spôsob hlasovania. Tieto osoby sa hlásia od dnešného dňa do 28.ho októbra, do piatku do 12-tej hodiny výlučne telefonicky zapisovateľke miestnej volebnej komisie na tel. čísle 0907347377.