Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nenince

03.12.2018 12:20

     Pozývame Vás na na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nenince

ktoré sa bude konať dňa 7. decembra 2018 vo veľkej sále obecného domu v Neninciach so začiatkom o 17,00 hodine.

 

Návrh programu:          

 

1.) Otvorenie zasadnutia (starosta)
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce ( predseda miestnej volebnej   

      komisie) a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému startostovi a poslancom

      novozvoleného obecného zastupiteľstva
4.) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia

     ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5.) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6.) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7.) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

8.) Zvolenie návrhovej komisie

9.) Zvolenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia

     obecného zastupiteľstva
10.) Voľba zástupcu starostu obce
11.) Schválenie platu starostu obce
12.) Schválenie odmien poslancov
13.) Diskusia
14.) Schválenie uznesení
15.) Záver

 

Ustanovujuce zasadnutie zastupitelstva_Pozvanka.jpg (240535)