Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši upozorňuje občanov

23.03.2023 09:18

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši upozorňuje občanov : Na základe zákona o ochrane pred požiarmi fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Ďalej horľavé látky je potrebné pred začatím spaľovania uložiť do upravených hromád mimo požiarne nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých materiálov. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia môžu spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len po splnení opatrení uvedených vo vyhláške o požiarnej prevencii. Nesplnením týchto podmienok okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru túto činnosť zakáže a uloží pokutu až do výšky od 331 do 16 596 eur. Vážení spoluobčania ! Naším spoločným cieľom je dodržať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov ich majetky a prírodu okolo nás.