Aktuality

Ochranné rúška pre tých, krotí ešte nemajú a súrne potrebujú!

17.03.2020 23:32

Úradné hodiny obecného úradu

16.03.2020 11:16

Opatrenie UVZSR o zákaze a obmedzení prevádzok 15.3.2019

16.03.2020 09:27

opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok-1.PDF (186568)

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

13.03.2020 17:55

Železničná doprava

Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava

Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava

Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Karanténa

- povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát) – nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur

Školy

- od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti

- posun maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy

Hranice

- veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.

Voľnočasové aktivity

- od 13. marca - zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov

- zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá

- pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur

- zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach

Nakupovanie

- počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky

- pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej

Služby pre občanov

- obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne

- obmedzenie fungovanie sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky

- špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov - platne od pondelka 16.3.2020

13.03.2020 17:33

Všeobecne

Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

    Na úseku dokladov a dopravných evidencií

 1. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.
 2. Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „zamestnanec oddelenia dokladov“) budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:
  1. občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
  2. vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
  3. cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.
 3. Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.
 4. Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
 5. Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

 1. Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa             § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.
 2. Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx) 
 3. Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.
 4. V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.
 5. Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov
 6. V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk
 7. Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.
 8. Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.
 9. Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.
 10. Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.
 11. Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCII V OBCI NENINCE

13.03.2020 13:34

Vážení občania,

na základe usmernenia Ústredného krízového štábu SR a uznesenia Vlády SR o mimoriadnej situácii, ktorá nastala 12.3.2020 od 6,00 hodiny, zasadol dnes krízový štáb našej obce a prijal kvôli koronavírusu preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú činností nášho života.

Obmedzenia platné pre našu obec sú nasledovné:

• Základná škola s materskou školou Nenince preruší svoj vyučovací proces v zmysle uznesenia Ústredného Krízového Štábu a bude uzavretá od 16.3.2020 (pondelka) na 14 dní.

• V obci sa uzatvárajú a obmedzujú svoju prevádzku s účinnosťou od 13.3.2020 do odvolania:
 - Telocvičňa pri ZŠ Nenince,
 - Šport bar Török
 - Areál základnej školy
 - Športový areál - štadión
 - všetky športoviská v obci
v ktorých platí rovnako zákaz vstupu až do odvolania

Rovnako sa upravujú úradné hodiny obecného úradu a budeme fungovať nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8:00hod. do 11:30hod.

Streda od 12:30hod. do 16:00 hod.

Od 10.3.2020 je prerušená prevádzka v dennom stacionári.

Zároveň naďalej žiadame občanov, aby v maximálnej miere obmedzili návštevu obecného úradu a komunikovali primárne telefonicky alebo e-mailom a rovnako poplatky a dane platili hlavne bezhotovostne.

Na základe ústredného krízového štábu sa tiež neodporúča:
• Organizovať rodinné oslavy
• Organizovať rodinné stretnutia, stretnutia akéhokoľvek typu
• Návšteva pohostinstiev

Vopred ďakujeme za strpenie týchto opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie tejto mimoriadnej situácie. Chceme Vás naozaj poprosiť o zodpovednosť, tolerantnosť a dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Rovnako Vás žiadame o čo najväčší „karanténny režim“, aký je vo vašich možnostiach (ako Vám to práca dovolí). Zvlášť žiadame občanov, ktorí od 13.3.2020 od 7,00hodiny rannej  pricestovali zo zahraničia, aby obmedzili svoj pohyb na verejnosti na 14dní  a zostali aj so svojimi rodinami v domácom prostredí.

Rovnako Vás žiadame, aby ste nevyužívali voľno detí na voľnočasové aktivity, cestovanie a výlety.

Opatrenia obce sú nadväzné na vyhlásenie Ústredného Krízového Štábu a Úradu verejného zdravotníctva SR ktoré obec musí z dôvodu zachovania bezpečnosti svojich občanov. dodržiavať, rovnako ňou chce docieliť najväčšiu ochranu svojich občanov.

Veríme, že nám s tým pomôžete.

Ďakujeme za pochopenie a strpenie obmedzení a vážení občania skutočne neberme na ľahkú váhu tému "koronavírus".

O ďalšom priebehu Vás budeme priebežne informovať.

Zoznam preventívnych opatrení Ústredného Krízového Štábu:
• Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov).
• Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.
• Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania.
• Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia 13. marca 2020 po 7,00 hodine
• Zatvorenie škôl a školských zariadení.
• Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení.
• Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu).
• Zatvorené budú bary
• Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.

SAD Zvolen oznamuje klientom že od 14.3.2020 do odvolania bude zrušené premávanie diaľkovej autobusovej linky BA – VK, VK – BA, Košice – VK, VK – Košice.

Uznesenie vlády Slovenskej Republiky k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

12.03.2020 21:00

 

Uznesenie vlady 11_03_2020.pdf (290309)

 

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

11.03.2020 21:20

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020.pdf (232908)

Oznámenie o prevádzkovaní gynekologickej ambulancii - MUDr. Ladislav Balík

11.03.2020 21:07

Oznam - o ukončení prevádzky gynekolgickej ambulancie v Neninciach

11.03.2020 20:33

<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>